بلینکن: رقابت آمریکا با روسیه و چین پایان نظم جهانی پس از جنگ سرد است


نیویورک – ایرنا- آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: رقابت فزاینده ژئوپلیتیک آمریکا با روسیه و چین نشان دهنده پایان نظم جهانی پس از جنگ سرد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228390/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF