بلینکن وعده تلاش دولت بایدن را برای آزادی زندانیان آمریکایی داد


نیویورک – ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا وعده تلاش واشنگتن برای آزادی همه زندانیان آمریکایی در سراسر جهان را داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982069/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C