بلینکن: گروه واگنر به دنبال سوءاستفاده از اتفاقات نیجر است


تهران- ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت: گروه واگنر به دنبال سوءاستفاده از اتفاقات نیجر است..


منبع: https://www.irna.ir/news/85194663/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA