بولسونارو حمله هوادارانش به ساختمان‌های دولتی برزیل را غیرقانونی خواند


تهران- ایرنا- ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری سابق برزیل حمله هوادارانش به ساختمان‌های دولتی را نکوهش کرد و آن را غیرقانونی خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993015/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C