بوی خوش فرهنگ و کار در سفره کهن‌جانباز کارآفرین گلستانی


گرگان-ایرنا- «مهدی باقی» جانباز گلستانی است که هر دو پایش را در جبهه جا گذاشت. جنگ که تمام شد خواست نبرد با دشمن را از جای دیگر ادامه دهد. بخش‌های مختلف را آزمود تا در نهایت تصمیم گرفت با ورود به عرصه چاپ و نشر و فرهنگ به مصاف با توطئه و نقشه دشمنان برود و با این دیدگاه توانست ضمن ایجاد شغل برای ۱۰ نفر، طراوت فرهنگ را با زندگی مردم پیوند دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119292/%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C