بیش از یک هزار مرکز بهداشتی درمانی موقوفه در کشور فعال است


ارومیه – ایرنا – رییس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امورخیریه کشور گفت: یک هزار و ۲۱۷ بیمارستان، درمانگاه و مرکز بهداشتی موقوفه در کشور وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246682/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA