تاخیر هواپیمای کاسپین مسافران سه پرواز کرمان را ساعت‌ها معطل کرد


کرمان – ایرنا – تاخیر در ورود یک فروند هواپیما از شرکت هواپیمایی کاسپین باعث تاخیر در سه پرواز دیگر و معطلی چندین ساعته صدها مسافر این پروازها شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140936/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84