تاکید مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران بر احیای جشنواره‌های منطقه ای فیلم کوتاه


یزد – ایرنا – مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران گفت:احیا جشنواره‌های منطقه‌ای از سیاست های اصلی این انجمن است و در این زمینه برنامه های مختلفی طراحی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011295/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C