تاکید معاون وزیر نفت کشورمان بر همکاری ایران و سوریه در حوزه نفت و انرژی


دمشق – ایرنا – معاون وزیر نفت کشورمان در دیدار با وزیر نفت و منابع طبیعی سوریه بر همکاری مستمر ایران با سوریه در حوزه نفت و انرژی تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164937/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87