تجلیل متفاوت از خبرنگاران بابلی در کنار معلولین مرکز خیریه نوشیروانی


ساری – ایرنا – اعضای انجمن صنفی خبرنگاران بابل در یک اقدامی متفاوت مراسم تجلیل روز خبرنگار را با طعم تندیس خیر بزرگ مازندران مرحوم نوشیروانی در کنار معلولین مرکز خیریه این شهرستان برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195624/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C