تجهیز مدارس و مؤسسات خیریه مناطق محروم با حمایت بانک صادرات ایران


‌بانک صادرات ایران در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی با اهدای اقلام آموزشی و اداری، مدارس و موسسات خیریه مناطق محروم را تجهیز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000750/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86