تحویل سال ۱۴۰۲ در امامزاده صالح


مراسم تحویل سال ۱۴۰۲ بامداد سه شنبه (۱ فروردین ۱۴۰۲) با حضورجمعی از مردم در امامزاده صالح تهران برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85062699/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD