تخلیه کشتی ۲۷ هزار تنی گندم در بندر بوشهر


عملیات تخلیه کشتی حامل ۲۷ هزار تن گندم که پس از گذشت ۲۷ سال دوباره در بندر بوشهر پهلو گرفته است انجام و محموله به انبار های استان منتقل شد. طول و عرض کشتی حامل محموله به ترتیب ۱۶۷ و ۲۶ متر و با آبخور ۱۰.۳ متر به مقصد بندر بوشهر بارگیری شده بود که بار این کشتی ظرف مدت شش روز کاری تخلیه شد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85112632/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1