تردد از آزادراه تهران – شمال و کرج به سمت مازتدران ممنوع شد


کرج – ایرنا – رییس پلیس راه البرز گفت: تردد وسیله نقلیه از کرج و آزادراه تهران – شمال به سمت مازندران ممنوع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202599/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF