تساوی تیم هندبال نوجوانان ایران برابر گرجستان در دیداری تدارکاتی


تهران- ایرنا- تیم هندبال نوجوانان ایران در دومین بازی تدارکاتی مقابل گرجستان به تساوی رضایت داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181038/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C