تعطیلی آرایشگاه زنانه در کازرون به دلیل دخالت در امور پزشکی


شیراز-ایرنا-با تلاش کارشناسان سلامت محیط مرکز بهداشت شهید «پیرویان» کازرون یک آرایشگاه زنانه به دلیل استفاده از دستگاه های غیرمجاز و دخالت در امور پزشکی، تعطیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218224/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C