توافق ونزوئلا و سوریه بر تقویت و گسترش تبادل گردشگر و صنعت گردشگری


تهران- ایرنا- محمد رامی مرتینی، وزیر گردشگری با تاتیانا مورنو، معاون وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا در امور آسیا و خاورمیانه بر تقویت تبادل گردشگر و گسترش صنعت گردشگری بین دوکشور تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129242/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C