توزیع ۶۰۰ تن گوشت قرمز منجمد با نرخ دولتی در مازندران شروع شد


ساری- ایرنا- سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان مازندران از آغاز توزیع ۶۰۰تن گوشت قرمز با نرخ دولتی دراستان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985608/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF