تکمیل طرح های عمرانی اولویت دار شهر قزوین، تاکید شورا به شهرداری


قزوین – ایرنا – آماده سازی خانه تئاتر شهر قزوین برای افتتاح و همچنین سرعت بخشی بر اجرای کمربندی آیت الله بارک بین (کمربند شرق) به عنوان پروژه‌های اولویت دار و حائز اهمیت شهرداری مورد تاکید اعضای شورای شهر قزوین قرار گرفت. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85088861/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C