جبهه نجات ملی تونس خواستار پایان اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی شد


تهران – ایرنا – جبهه نجات ملی تونس از احزاب سیاسی این کشور خواستار پایان اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162685/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C