جدایی طلبان مالی از کنترل یک پایگاه نظامی متعلق به حکومت خبر دادند


تهران-ایرنا-جدایی طلبان در کشور آفریقایی مالی یکشنبه شب از کنترل یک پادگان نظامی متعلق به حکومت در مرز موریتانی خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231061/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1