جمعی از مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی، ظهر امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند


تهران – ایرنا – جمعی از مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی، ظهر امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند


منبع: https://www.irna.ir/news/85002630/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8