جنبش دانشجویی ذاتا یک جنبش ضد استعماری بوده، هست و خواهدبود.


تهران_ ایرنا-نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جنبش دانشجویی ذاتا یک جنبش ضد استعماری بوده، هست و خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962434/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF