جنبش عدم تعهد: استفاده از زور و تهدید علیه کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم مردود است


نیویورک – ایرنا- سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل به نمایندگی از جنبش عدم تعهد اعلام کرد: این جنبش هرگونه اقدام،استفاده یا تهدید به استفاده از زور، تحمیل یا تهدید به تحمیل توسط هر کشوری علیه هر کشور عضو جنبش به بهانه مبارزه با تروریسم یا نیل به اهداف سیاسی، از جمله با طبقه بندی مستقیم یا غیرمستقیم آنها به عنوان کشورهای حامی تروریسم را مردود می داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246336/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87