جنگ ترکیبی و تحریمی دشمن با شکست مواجه شده استمنبع: https://www.irna.ir/news/85133885/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA