حدود ۷۵۰ میلیارد ریال برای زهکشی جاده رانشی گلندرود نور اختصاص یافت


نوشهر -ایرنا – رییس اداره راهداری و حمل نقل جاده ای نور از اختصاص حدود ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح زهکشی و تثبیت منطقه رانشی حدفاصل مسیر رویان – بلده محدوده گلندرود از توابع بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981004/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B7%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5