حمله هوایی و مقابله ضد هوایی در شمال خارطوم


تهران-ایرنا- رسانه‌ها بامداد جمعه از مقابله پدافند هوایی نیروهای واکنش سریع سودان با جنگنده‌های ارتش در شهر خارطوم البحری خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089085/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85