حکمرانان و جامعه‌ای که کمر به قتل امام (ع) بستند


تهران- ایرنا- قیام عاشورا را باید از زوایای گوناگون واکاوی کرد؛ حکمرانانی که راهی جز قیام برای امام حسین (ع) باقی نگذاشتند، ویژگی‌های شخصیتی چهره‌های اصلی بروز این واقعه و در نهایت جامعه‌ای که درگیر مسائلی چون دنیاطلبی بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179660/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF