خاندوزی: ۹۷ درصد درآمد مالیاتی محقق شد


قم-ایرنا- وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تحقق ۹۷ درصد درآمد مالیاتی کشور گفت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش درآمدها و عبور از تکیه بر درآمدهای نفتی هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246938/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF