خدمات رایگان پزشکی در ۳۰ روستای میانه ارائه شد


تبریز-ایرنا- بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با برپایی اردوهای جهادی در ۳۰ روستای شهرستان میانه به صورت رایگان خدمات درمانی و پزشکی ارایه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227916/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF