خدمات رسانی به زائران اربعین تا بازگشت آخرین زائر از مرز خسروی ادامه دارد


قصرشیرین- ایرنا- استاندار کرمانشاه با تاکید بر خدمات رسانی به زائران اربعین تا زمان بازگشت آخرین زائر از مرز خسروی گفت: نباید ذره ای از عزم و انگیزه خدمت رسانی به زوار کاسته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220505/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C