خشک کردن میوه در روستاهای کهگیلویه و بویر احمد

روستائیان یاسوج و سی سخت همه ساله در اوایل فصل پاییز میوه‌هایی مثل آلو، سیب، انگور، هلو را خشک کرده و از این طریق امرار معاش می کنند.خشک کردن میوه یکی از مهمترین روش‌ها برای ماندگاری بیشتر است این فرایند سال های متمادی است که در این استان انجام می شود و تبدیل به بخشی از فرهنگ مردم شده است.


منبع: https://www.irna.ir/photo/84913654/%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF