خودداری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ارائه جزئیات پرونده رابرت مالی


نیویورک – ایرنا- متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ارائه هرگونه اطلاعاتی درباره پرونده  رابرت مالی نماینده ویژه این کشور در امور ایران که به دلیل تحقیقات درباره دسترسی ها و مجوز امنیتی اش در مرخصی بدون حقوق بسر می برد، خودداری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167169/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA