دادستان‌های آمریکا خواستار بازگرداندن پرونده هانتر بایدن به دادگاه شدند


تهران- ایرنا- دادستان‌های آمریکا روز چهارشنبه (به وقت محلی) خواستار بازگرداندن پرونده هانتر بایدن پسر رئیس جمهور آمریکا قبل از پایان ماه جاری به دادگاه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222117/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87