دانشمند ایرانی پیشتاز نانوفناوری که در جایگاه برابر با اینشتین و گراهام‌بل قرار می گیرد


تهران- ایرنا- «نادر انقطاع برنده» جایزه «فرانکلین ۲۰۲۳» دانشمندی ایرانی- آمریکایی است که در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا در رشته مهندسی برق و سیستم‌ها مشغول به کار است. او بنیان‌گذار حوزه متاترونیک نوری است؛ شاخه‌ای که نانوالکترونیک و نانوفوتونیک را باهم ادغام کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011146/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86