دانشگاه علوم پزشکی مشهد و خدمات بهداشتی و درمانی در نوروز ۱۴۰۲


مشهد- ایرنا- دانشگاه علوم پزشکی مشهد همانند روال همه سال‌های گذشته، از اوایل اسفندماه با اندیشیدن تمهیدات گسترده و تقویت زیرساخت های بهداشتی و درمانی، مهیای پذیرایی و خدمت‌رسانی به بیش از ۱۰ میلیون زائر نوروزی شده است که بر اساس پیش‌بینی‌ها به سرزمین خورشید هشتم روانه خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046961/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2