دبیر: خودم منتقدم چرا یک حریف مطرح را نبردیم؛ کسانی که در فدراسیون گذشته بودند حرف نزنند!


تهران- ایرنا- رئیس فدراسیون کشتی در واکنش به برخی انتقادات از عملکرد تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی صربستان، گفت: نقد منصفانه را قبول دارم اما کسانی که در فدراسیون گذشته بودند حق ندارند حرف بزنند!


منبع: https://www.irna.ir/news/85235032/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86