درخواست صدور "گواهی تجرد" دراستان اصفهان رو به افزایش است


اصفهان -ایرنا – سرپرست اداره کل ثبت احوال استان اصفهان از افزایش درخواست بانوان برای صدور “گواهی تجرد” به منظور خروج از کشور در این خطه در سال‌های اخیر خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156379/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA