دروازه‌بان اسبق تیم ملی کرواسی کفش‌هایش را آویخت


تهران- ایرنا- دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال کرواسی کفش هایش را آویخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157787/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%AE%D8%AA