دروازه مسافری مرز باجگیران خراسان رضوی به ترکمنستان پس از سه‌سال بازگشایی شد


مشهد-ایرنا- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت: تردد تمامی مسافران ترکمنستانی با بازگشایی کامل دروازه مسافری در پایانه مرزی باجگیران به ترکمنستان، پس از وقفه سه ساله از سرگرفته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067622/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84