دستگاه های اجرایی ملزم به ایمن سازی برخی بناهای اطراف متروی کرج شدند


کرج – ایرنا – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز گفت : مدیریت شهری کرج وسایر دستگاه های اجرایی ملزم به ایمن سازی برخی ساختمان های حریم خط ۲ قطار شهری کرج هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072729/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C