دولت آمریکا از موضع کنگره در قبال آفریقای جنوبی حمایت کرد


تهران- ایرنا- دولت آمریکا همسو با قانونگزاران کنگره نسبت به روابط آفریقای جنوبی با روسیه ابراز نگرانی کرده و از این کشور آفریقای خواست تا به «سیاست عدم تعهد» خود در قبال مناقشه اوکراین پایبند باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139810/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF