دیپلماسی و مذاکره راه حل برون رفت از چالش‌های منطقه‌ای و جهانی است


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه با تاکید بر گسترش همکاری های تهران و توکیو گفت: ایران دیپلماسی و مذاکره را راه حل برون رفت از چالش های منطقه ای و جهانی می داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080908/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C