رئیس جمهوری اکوادور در پی شورش مرگبار زندانیان اعلام وضعیت اضطراری کرد


تهران- ایرنا- گلیرمو لاسو رئیس جمهوری اکوادور در پی شورش مرگبار زندانیان، در زندان‌های این کشور به مدت ۶۰ روز اعلام وضعیت اضطراری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181115/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C