رئیس جمهور لهستان: روسیه باید هزینه بازسازی اوکراین را بپردازد


تهران- ایرنا- رئیس جمهور لهستان در جدیدترین واکنش به عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین تاکید کرد مسکو باید تمامی هزینه‌های بازسازی کی‌یف را بپردازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968561/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF