راهکارهای دانش اشتغال آفرین در کرمان بررسی شد


کرمان – ایرنا – نشست شورای راهبری دانش بنیان استان کرمان در حالی امشب در استانداری برگزار شد که مدیران عالی این استان با بررسی راهکارها و رفع موانع سعی بر توسعه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی با استفاده از راهکارهای قانونی داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139639/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF