راه اندازی مجدد سایت های مخابراتی سرقتی در خوزستان


اهواز- ایرنا- مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: سایت های مخابراتی سرقتی در ۲ شهرستان رامهرمز و مسجدسلیمان باردیگر راه اندازی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991024/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86