راه اندازی میز ارتباطات مردمی ورزش و جوانان همزمان با سفر اعضای دولت در فارس  


شیراز – ایرنا – اداره کل ورزش و جوانان فارس با راه اندازی میز ارتباطات مردمی در آستانه  سفر دولت سیزدهم به  فارس آماده دریافت در خواست های جامعه ورزش و جوانان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85253795/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C