رسانه‌های صهیونیستی: سفر رئیسی به سوریه نشان‌دهنده دوران جدید ایران در خاورمیانه است


تهران-ایرنا- رسانه‌های رژیم صهیونیستی سفر رئیس‌جمهور ایران به دمشق را نشان‌دهنده دوران جدید ایران در خاورمیانه ارزیابی و عنوان کردند که در این دوران، ایران جسورتر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100840/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF