رشد فرزندآوری نیازمند تغییر نگرش جامعه و اجرای کامل قانون جوانی جمعیت


قزوین- ایرنا- عدم تمایل زوج های جوان به فرزندآوری و یا اتکا به تک فرزندی که‌ می‌توان از آن به عنوان یک رفتار مسری بین جوانان امروزی یادکرد علل و عوامل متعددی دارد اما کارشناسان حوزه خانواده و جمعیت معتقدند حل این چالش با تغییر نگرش و باورهای جامعه و اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میسر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091866/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C